Kvartalsbrev 1, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

Hösten 2008

 

Sensommaren 2008 fick vi besked om att Europeiska flyktingfonden har beviljat medel för projektet Bakom stängda dörrar. Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration, med särskild inriktning på ensamkommande barn och unga. Vi hade redan tidigare beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond till projektet Tolken – en kulturell mellanhand.

Det betyder att vi har två projekt som hör ihop och som vi gemensamt kallar Tolkprojektet.

Vi har nu möjlighet att undersöka hela fältet tolkning på ett mer ingående sätt, det vill säga inte endast studera tolkyrket och tolkens villkor utan också undersöka betydelsen av utbildning, förmedling, upphandling, tolkanvändning och tolkning.  Vid studiet av tolkars erfarenheter kommer vi att särskilt att inrikta oss på mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och unga.

Intervjuer och fältarbete

Arbetet med att intervjua tolkar har pågått hela hösten. Det tar tid eftersom vi inför varje intervju måste informera muntligt och skriftligt vid skilda tillfällen samt efter detta skriva kontrakt som innehåller villkoren för medverkan och där den som ska intervjuas ger sitt samtycke. Vi har avverkat lite mer än hälften av de första 24 intervjuerna. Det har varit över förväntan givande. De tolkar vi talat med har varit mycket generösa.

Ett fältarbete på ett gruppboende för asylsökande ungdomar har inletts och ett flertal besök har redan hunnits med.

Vi har varit på samtliga tre kurshelger på Katrinebergs folkhögskola, där vi följer en grundutbildning för tolkar som kommer att pågå till hösten 2010. Det är en distanskurs och vi kan följa utvecklingen via nätet.

Kontakter

Vi har arbetat för att knyta kontakt med andra forskare och forskningsinstitut som forskar om barn och fortsätter med det under våren 2009. Vi har också besökt TÖI (tolk- och översättarinstitutet) den 15 december. Där blev vi mycket väl mottagna och fick massor av tips och råd inför det framtida skrivandet.

Referensgrupper

Till de första mötena med referensgrupper har vi av naturliga skäl inte skrivit några texter. Det kommer vi att kunna göra under våren eftersom vi då har hunnit samla en del material och kan börja formulera etnografin och ställa frågor till texterna.

Den 24 september höll vi första mötet med referensgruppen för tolkanvändare. Det var inspirerande för oss och vi fick inte bara nya  tankar och bra stöd utan också energi att orka med den nödvändiga byråkrati som avtalet med den Europeiska Flyktingfonden innebär.

Den 18 december hölls första mötet med referensgruppen för tolkar. Det var likaså mycket spännande och utmanande. Det blev en rik diskussion, bland annat om etiska frågor.

Styrgrupp

Den 21 oktober hölls, hos Medborgarskolan Syd, det första mötet med projektets styrgrupp. Det beslutades att vi ska lämna en kvartalsrapport till styrgruppen, något vi skulle kunna göra även till referensgrupperna.

Nästa styrgruppsmöte blir på Katrinebergs folkhögskola den 22 januari 2009. 

Konferenser

  1. Vi har deltagit i två konferenser där vi presenterat projektet: Forskarsymposium ordnat av Imerförbundet i samarbete med institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, med temat Childhood and migration in a Nordic Context
  2. Migrationsverket

Framåt

Vi kommer under 2009 att anmäla oss till minst två konferenser där vi avser att presentera papers.

Vi planerar att komma igång med en hemsida för projektet i början av året.

Ytterligare en forskare, etnolog Ingrid Fioretos, kommer att börja arbeta i projektet i mars.

     

 

 

 

 

 

 

#4, 2010

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010