Kvartalsbrev 1, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

En hel del har hänt i projektet under årets första kvartal. Vi är ju fortfarande igång med att samla material och det går bra tack vare alla som så generöst bidrar till arbetets fortskridande.

 

Referensgrupper

 

Sedan jul har vi haft möte med tre referensgrupper.

 

Den 11 februari träffades vi i Lund för det första mötet med representanter för tolkförmedlingar och upphandlare. Diskussionen handlade om tolkförmedlingarnas arbete med att rekrytera, utbilda/fortbilda tolkar, synen på handledning, kvalitetssäkring av tolkning, kontakter med kunder, relationer mellan tolkförmedlingar och upphandling. Vi lärde oss grunderna för upphandling av tolktjänster.

 

Den 10 mars var det tid för det andra mötet med tolkanvändare, den här gången i Stockholm. Bland annat diskuterades frågor som rör hur det går till att beställa tolk, vilka uppgifter som lämnas till tolkförmedlingen vid beställning, vilka fel som kan uppstå vid beställning och genomförande av tolkning och hur man förbereder sig för ett tolkat möte. Vi diskuterade också frågor som vad som utmärker en bra/dålig tolk, hur man kan veta att budskapet kommer fram, vad man gör om tolken inte är kompetent och hur man avslutar möten.

 

Första mötet med tolkutbildare hölls i Lund den 27 mars. Vid mötet diskuterades tolkutbildning och den enhetliga utbildning som finns idag vid ett antal folkhögskolor och studieförbund, d.v.s. innehåll, delmoment, utrymme, balans, litteratur och examination. Frågor uppkom om rekrytering av tolkaspiranter, hur man ser på antal studieplatser, språkgrupper osv. samt rekrytering av lärare och språkhandledare. Andra frågor handlade om utbildningens relation till auktorisation och auktorisationsförfarandet såsom det är organiserat idag. Vi pratade också om möjligheterna till att genomföra fördjupningskurser inom olika områden.

 

Styrgrupp

 

Styrgruppen träffades på Katrinebergs folkhögskola den 21 januari 2009 och nästa träff blir den 20 maj i Lund.

 

Observationer/studiebesök

 

Vi har gjort observationer vid Tolkcentralen i Göteborg. Detta var mycket givande då det gav en djupare inblick i alla de processer som hör till att förmedla tolkar. I genomsnitt förmedlar Tolkcentralen 500 tolkningar per dag. Det är alltså kunder som ringer in med sina beställningar, tolkar som ska kontaktas, tid och plats bekräftas, ändringar, avbokningar, fakturor och mycket mer. Tolkförmedlingarna har ett mycket väl utarbetat nätverksbaserat system för att klara detta. Det var mycket spännande att få en första inblick i detta.

 

Ett besök med mycket givande samtal har gjorts på Botkyrka Tolkförmedling. Även ett besök på Språkservice i Malmö har gjorts och därmed har vi fått en värdefull kontakt med en privat tolkförmedling.

 

Vi har besökt Tolk- och översättarservice och Tolkcentralen i Örebro. Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning av olika slag. Vi fick några spännande timmar med information om denna tolkförmedling och den utrustning som gör det möjligt att tolka via skärmar, till exempel datorskärm eller G3 telefon. Många tankar kom ur detta. Båda dessa tolkförmedlingar är landstingsägda och de samarbetar för att också utveckla möjligheterna att i ökad utsträckning använda bild även i samband med språktolkning.

 

Vidare har ett studiebesök gjorts hos ett kommunalt program för asylsökande och deras barn i Södertälje.

 

Intervjuer/fältarbete

 

Ytterligare sju intervjuer med tolkar har genomförts i Härnösand, Kramfors, Mariestad, Skövde och Helsingborg.

 

Vid tre tillfällen har personal, som särskilt arbetar med ensamkommande barn hos Migrationsverket, intervjuats. Det har varit personal från såväl mottagning som prövning av barnens asylärenden. Målet har dels varit att ta reda på hur deras arbete går till, dels att etablera kontakt inför observationer i samband med prövningsprocessen. Fältarbetet vid ett gruppboende för asylsökande barn och unga fortlöper.

 

Vi fortsätter att följa distansutbildningen för kontakttolkar vid Katrinebergs folkhögskola och deltog i slutet av januari i introduktionen till Sjukvårdkursen. Vi har också haft möjlighet att delta i sammanlagt tre utbildningstillfällen för tolkanvändare; vi följde med Tolkcentralens personal till Introduktionsenheten i Hisingen/Biskopsgården den 5 mars, följde de auktoriserade tolkarna Isabell Panteon och Eva Entrena när de höll ett par seminarier för läkarkandidater på Karolinska Institutet den 11 mars och var också med Tolkcentralen när de föreläste på Socialhögskolan i Göteborg den 20 mars. Observationerna vid tolkutbildningar, för tolkar liksom för tolkanvändare har varit givande och öppnat upp för många frågor att gå vidare med.

 

Ny medarbetare

 

Den 1 mars började Ingrid Fioretos arbeta i projektet. Hon är doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och kommer att disputera hösten 2009 med en avhandling som går under arbetsnamnet "På en vårdcentral i Malmö. Om ekonomisk utsatthet, kropp och etnicitet". Den handlar om hur den sociala utsatthetens nya geografi ger sig uttryck i kroppsliga symtom och hur man på vårdcentralen inte har beredskap att ta hand om dessa patienters besvär. Istället väljer man, på vårdcentralen, att utbilda patienterna till att bli hälsosamma, självständiga och flexibla individer som klarar av att leva efter västerländska senmoderna ideal.   

Ingrid (Ninni) kommer främst att arbeta med frågor som rör de ensamkommande barnen och deras villkor samt med upphandlingsfrågor.

 

Framåt

 

Vårt team kommer att stråla samman den 21 och 22 april. Då ska vi främst diskutera vad vi hittills kommit fram till och planera den delrapport som skall vara färdigställd den 31 augusti 2009.

 

Under Humanistdagarna i Lund den 24 april 2009 kommer vi att tala om tolken som emotionell mellanhand.

     

 

 

 

 

#4, 2010

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010