Kvartalsbrev 1, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

I detta kvartalsbrev summerar vi händelserna under de första tre månaderna av Period II i tolkprojektet, som varar till projektets slut den 31 augusti 2011.

Tolkar

 

Intervjuomgång II med tolkar är genomförd sånär som på två intervjuer som av olika anledningar blivit uppskjutna. Vi intervjuar 24 tolkar tre gånger.

Observationer av tolkar i arbete fortsätter. Vi har observerat telefonintervjuer och följt med en tolk i det dagliga arbetet. Vi kommer under kvartal 2 och 3 att följa fler tolkar i det dagliga arbetet. Observationer av tolkningar i samband med asylprövning samt tolkning i domstol står också på schemat.

Ett specialseminarium hölls den 25 mars med tolkar angående Migrationsverkets senaste upphandling av förmedling av kontakttolkning. Detta var mycket givande och gav oss stor hjälp att se upphandlingen och tolkars situation utifrån tolkars egna perspektiv.

Vi har även besökt föreningen ATUL i Uppsala (www.atul.se).

Den 16 februari hade vi ett möte i Lund med referensgruppen för tolkar. Vi diskuterade två områden: lagstiftning och samtalsmetodik/teknik.

Tolkanvändare

 

Vi träffar tolkanvändare i många sammanhang där vi observerar tolkar och intervjuerna fortsätter.

Vi har haft ett möte med referensgruppen för tolkanvändare i Norsjö den 2-3 februari. Där besökte vi kommunens flyktingmottagning och pratade bland annat med två socialsekreterare, som gav intressant information. Vi besökte även ett grupphem, skolan, SFI-undervisningen samt träffade den sjuksköterska som ansvarar för hälsovården bland flyktingar i Norsjö. Vi avslutade med att diskutera våra olika studiebesök och följa upp eventuella oavslutade delar av första dagens diskussioner.

Den 5 mars höll vi ett seminarium hos Migrationsverket i Göteborg. Det var representanter för olika enheter där som bidrog med sina kunskaper.

Två fältarbeten har planerats, ett inom polisen och ett inom vården. Det förra är nästan helt genomfört och det andra görs sista veckan i april.

Tolkutbildning

 

Vi har deltagit i två träffar på den grundkurs för tolkar som vi följer på Katrinebergs folkhögskola, 16-17 januari och 15-18 april 2010.

Vi har genomfört en intervju med en språkhandledare som kommer att följas upp med fler. Vi kommer också att delta i en tvådagars träff för landets alla språkhandledare i slutet av maj.

Vi har deltagit i en tvådagarsutbildning för tolkar i HBT-frågor. Kursen, som hölls i ett samarbete mellan Härnösands folkhögskola och RFSL hade både språktolkar och teckenspråkstolkar som deltagare. Detta var mycket givande.

Tolkförmedling och upphandling

 

En observation har genomförts vid Tolkcentralen i Göteborg.

Den 18 februari hölls ett möte med referensgruppen för tolkförmedlare och upphandlare. Vid mötet diskuterades bland annat tolkbokningssystemet och hur man kan definiera en kvalificerad tolk. Vi diskuterade även upphandling.

Vi har deltagit i en introduktionskurs för tolkar vid Språkservice i Malmö.

Vid TSR:s årskonferens 14 april (www.tolkserviceradet.se) presenterade vi tolkprojektet och gjorde då en reflektion om förmedlarens relation till olika aktörer på tolkfältet.

Vi följer en upphandling som Migrationsverket genomfört under våren 2010. Vi har intervjuat upphandlaren. Vi kommer även att följa några upphandlingar som gjorts tidigare och den upphandling av förmedling av telefontolkning som Migrationsverket gör under våren 2010.

Ensamkommande barn och unga

 

Arbetet med ensamkommande barn och unga fortsätter enligt planen. Intervjuarbetet med ensamkommande barn och unga är i full gång och ett stort antal aktörer inom både asylprövning och det kommunala mottagandet har intervjuats. Sammantaget har vi besökt 17 kommuner och intervjuat ett 60-tal personer om man för samman tolkintervjuer, intervjuer med barn, personal på boenden, socialsekreterare, migrationsverkets personal, skollärare, sjuksköterskor, barnpsykiatri osv.

Vi har följt Röda Korsets kurs för God Man i Malmö.

Referensgruppen för ensamkommande barn träffades den 30 mars och talade då om vikten av att ”bli hörd och sedd”.

Spridning

 

Vi har fått fem presentationer antagna till den internationella tolkkonferensen “Critical Link” (Birmingham i juli 2010):

  1. Working conditions of interpreters and the responsibility of the government
  2. The community interpreter, a cultural broker
  3. Behind closed doors – the significance of interpreting for guaranteeing legal and medical security
  4. Educational programs for interpreters
  5. Working with combined research methods

Detta är vi mycket glada för. Det innebär dock vissa omkastningar i vårt program. Vi måste börja skriva tidigare än planerat och därför kommer det sista av fältarbetet att flyttas till den tidiga hösten. Vi kommer att utnyttja detta som en möjlighet till extra fördjupning på olika områden.

Artikeln “To receive with grace – the reception of unaccompanied minors”, om mottagande av ensamkommande barn och unga, som vi skrivit för en tidskrift, ”Diskurs Kindheits- und Jugendforschung"/ ”Journal of Childhood and adolescence” är nu granskad, reviderad och antagen.

Hemsida


www.tolkprojektet.se

 

Övrigt


Vi har haft en träff med Olga Keselman, forskare i Linköping. Hon har skrivit en avhandling, som bland annat tar upp att det är svårt för asylsökande ungdomar att göra sig hörda och fritt kunna berätta om asylskälen under utredningssamtalen(http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.146322?l=sv).

 

Hälsningar


Tolkprojektets team

    

 

 

 

 

#4, 2010

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010