Kvartalsbrev 2, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

Snart har det första arbetsåret gått. Forskningsteamet har haft ett arbetsmöte den 9-10 juli för att summera och planera rapportskrivande och fortsatt arbete. Nu följer semester och vila.

I detta kvartalsbrev väljer vi att summera året snarare än att tala så mycket om vad som hänt just de tre senaste månaderna. Det blir lite kort om vart och ett av de områden vi arbetar med.

Tolkar

Vi har genomfört 25 intervjuer med tolkar från 18 olika språk, spridda över hela landet. Åldrarna har varierat från 20-60 år, 13 män och 12 kvinnor. Tolv tolkar var auktoriserade. Spridning: hela landet.

Under höstterminen 2009 kommer intervjuomgång nummer två att genomföras med dessa tolkar.

Referensgruppen för tolkar träffades den 18 december 2008.

Tolkanvändare

Referensgruppen för tolkanvändare har träffats två gånger; 24 september 2008 i Lund och 10 mars 2009 i Stockholm.

Vi har följt utbildning för tolkanvändare vid följande tillfällen:

Göteborg 5/3 - Utbildning för en kommunal introduktionsenhet genomförd av Tolkcentralen.

 

Stockholm 11/3 - Två auktoriserade tolkar genomför en utbildning för läkarkandidater på Karolinska sjukhuset.

  

Göteborg 20/3 - Föreläsning med representant från Tolkcentralen på Socialhögskolan.

 

Göteborg 23/4 - Undervisning för läkarstudenter genomförd av läkare och två tolkar vid Sahlgrenska sjukhuset.

 

Ett dokumenterat möte med Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar hölls den 31 mars 2009.

 

Tolkutbildning

Vi deltar i grundutbildning för tolkar. Denna går på distans och med helgträffar på Katrinebergs folkhögskola. Vi har deltagit vid samtliga möten som tolkaspiranterna har haft vid Katrinebergs folkhögskola och det har under läsåret 2008/2009 inneburit tre veckoslut hösten 2008 och två veckoslut våren 2009. Däremellan kan vi följa utbildningen genom www.folkbildning.net.

En rad informella samtal med tolkutbildare har hållits i samband med deltagandet i tolkutbildning vid Katrinebergs folkhögskola. Dessa samtal har givit tillfälle att reflektera över tolkutbildning och tolkning, särskilt samtal med språkhandledare som innehar dubbla roller; tolkar och utbildare.

Vid ett möte med TÖI den 15 december 2008 presenterade vi vårt arbete och diskuterade utbildningens villkor.

Referensgruppen för tolkutbildare träffades den 27 mars 2009.

Tolkförmedlingar

En observation har genomförts vid Tolkcentralen i Göteborg.

Studiebesök med intervjuer/samtal med chefer och i vissa fall personal vid följande tolkförmedlingar har gjorts: Botkyrka (kommunal, 2 gånger), Göteborg (kommunal), Helsingborg (kommunal), Malmö (privat), Örebro (Landstinget).

Referensgruppen för Tolkförmedlingar och Upphandlare har träffats den 11 februari 2009.

Ensamkommande barn och unga

För att kunna genomföra etikprövning av den del som berör ensamkommande barn har vi genomfört en pilotstudie som dels fungerat som underlag för etikprövning, dels integreras som en del i forskningsprojektet. Det senare innebär att vi kommer att fortsätta arbeta utifrån de kontakter som redan tagits.  Etikprövningen sammanställdes, lämnades in och godkändes i maj månad 2009.

Pilotstudien består av följande: 

Observationer av tolkade samtal i olika situationer, dels på gruppboende för asylsökande ensamkommande barn (sammanlagt 5 timmar vid tio tillfällen), dels förhandling vid Migrationsdomstolen.

 

Fyra intervjuer kombinerat med studiebesök/observation på olika platser. 

 

Ett par intervjuer med föreståndare för gruppboende för ensamkommande barn (asylsökande och med PUT) i Jönköping och Alvesta.

 

En intervju med ansvarig socialsekreterare för boende i Norrköping.

 

Intervju med chef för utredningsenheten i Malmö samt en av beslutsfattarna som arbetar särskilt med ensamkommande barn.

 

Informellt omfattande samtal vid besök på ansökningsenheten i Malmö.

 

Tre dokumenterade möten med personal som arbetar med mottagning och prövning vid migrationsverkets kontor i Alvesta/ Växjö 5/2, 16/2 och 4/3.

 

Ett möte med chef för överförmyndarmyndigheten i Alvesta 16/2 samt deltagande i två möten med gode män i Alvesta den 25/11-08 och den 21/4-08.

 

Ett dokumenterat möte med utvecklingsansvarig vid socialkontoret i Alvesta den 10/9-08.

 

Observationer vid gruppboende för asylsökande ensamkommande barn, regelbundet under perioden oktober 2008 – april 2009 (11 eftermiddagar/kvällar 14 – 18 alt 14 -21).

Spridning

Ett abstract är godkänt för en artikel med titeln: “To receive with grace – the reception of unaccompanied” minors” Denna skall publiceras i tidskriften ”Diskurs Kindheits- und Jugendforschung"/ ”Journal of Childhood and adolescence”.

 

I följande konferenser har en eller flera från forskargruppen deltagit:

 

Spanien, Alcalà i aprill 2008, Tema: Research and Practice in Public Service Interpreting and Translation. Challenges and Alliances.

 

Nordiskt forskarsymposium ordnat av Imerförbundet i samarbete med institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, med temat "Childhood and migratin in a Nordic Conctext".

 

Av Migrationsverket anorordnad forskarkonferens i Helsingborg 27-28 november 2009. Föredrag med temat "Tolken en emontionell mellanhand.

 

Om rätten att skratta, gråta och vara rädd" hölls vid Humanistdagarna vid Lunds universitet den 24 april 2009.

 

Möte med ledningen för Västmanlands Tolkservice angående vår forskning 15 april.

 

Hemsida

Hemsidan finns på plats: www.tolkprojektet.se. Där hittar du också vår blogg som kommer igång direkt efter semestrarna.

 

Styrgruppen

Den 21 oktober hölls, hos Medborgarskolan Syd, det första mötet med projektets styrgrupp. Det beslutades att vi ska lämna en kvartalsrapport till styrgruppen, något vi skulle kunna göra även till referensgrupperna. Andra mötet hölls på Katrinebergs folkhögskola den 22 januari 2009 och det tredje mötet i Lund den 5 juni 2009.

Närmast

 

Färdigställande av lägesrapport (slutdatum 24 augusti 2009). Rapporten kommer att spridas till alla som deltar i projektet och fungera som underlag för det möte med samtliga referensgrupper som kommer att hållas den 22 – 23 september 2009.

 

Anmälan har skett till den internationella konferensen Metropolis där vi medverkar i en workshop med namnet “Implementing asylum seeking minors’ human rights in diverse national context” i ”the 14th International Metropolis Conference National Responses to Cultural Diversity, 14 - 18 september 2009 i Köpenhamn.

 

Vi har tackat ja till att föreläsa om tolkanvändning vid Socialhögskolan Malmö Högskola; planerad dag den 27/10-09.

En blogg kommer att öppnas i juli 2009.

Färdig produkt första året

Plan: Färdigställande av Lägesrapport av delmål 1: Vart och ett av områdena tolkar, användare, utbildare, förmedlare och upphandlare kartläggs och analyseras var för sig.
Genomförande: Arbetet pågår och kommer att vara avslutat 24 augusti 2009.

Nästa utskick blir ovanstående rapport. Vi välkomnar alla kommentarer, frågor, bidrag! Skicka gärna tips om ni ser artiklar eller hör något intressant!

En riktigt glad sommar önskar vi er alla!

Azar, Eva, Ingrid och Kristina

     

 

 

 

 

#4, 2010

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010