Kvartalsbrev 3, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

Vi är nu i början av arbetsår två. Förra brevet inleddes med information om att vi hade haft ett arbetsmöte den 9-10 juli för att summera och planera rapportskrivande och fortsatt arbete.

Efter semestrarna samlades vi den 26 – 27 augusti för att komma igång med höstens arbete. Det är många spännande uppgifter som väntar på de olika områden vi arbetar med.

Referensgrupper

Ett seminarium hölls den 22 – 23 september med samtliga referensgrupper närvarande. Till detta seminarium hade ett utskick gjorts som underlag för diskussion. Det bestod av två teman:

Tema 1: Strukturella villkor för tolkning, dvs. lagstiftning, utbildning, auktorisation samt arbetsmarknad och därtill hörande frågor som berör förmedling, upphandling, behov och efterfrågan.

Tema 2: Tolkningens praktik, enskilda tolkars beskrivning av vad det innebär att tolka och hur det går till.

I seminariet arbetade vi dels i tvärgrupper och dels inom referensgrupperna var för sig. Samtliga medlemmar i referensgrupperna hade anmält sig. Tyvärr fick två deltagare lämna återbud samma dag. Seminariet var aktivt och spännande och vi har fått ett stort material att bearbeta. Det kommer att sammanställas och skickas ut separat.

Vi är särskilt glada för att vi nu har skapat den femte och sista referensgruppen. Den består av olika personer som i sin barn- eller ungdom kom till Sverige som ensamkommande, dvs. utan föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Första mötet med denna referensgrupp ska hållas den 27 oktober. Vi planerar att hålla möten med övriga referensgrupper, men datum är inte fastställda.   

Tolkar

Vi kommer under hösten att genomföra 25 intervjuer med de tolkar vi tidigare har intervjuat om bakgrund och yrkesval. Den andra intervjuomgången ska handla om tolkarnas yrkeserfarenhet av tolkade möten. Vi har planerat att arbeta på lite olika sätt och med olika inriktning på frågorna. Vi har valt fem olika fördjupningsområden och kommer att använda metod beroende på vad som togs upp i första intervjuomgången. De fem områdena är:

1.    Observation av tolkandets praktik med följande intervju

2.    Tolkning för ensamkommande barn och unga

3.    Tolkars fackliga arbete – och kamp

4.    Maktrelationer och lojalitet

5.    Etiska frågor

Det övergripande målet är att fördjupa kunskapen om konkreta tolkade möten genom tolkarnas berättelser. Med detta vill få fram kunskap om olika aspekter av tolkade möten som har med relationer och etik att göra, men även betydelsen av tolkarnas speciella arbetsvillkor, ramverkets betydelse, exempelvis tolkarnas arbetsvillkor. Vi ska följa med en tolk på ett möte för tolkar och sedan göra en uppföljande intervju och med en annan tolk ska vi gå igenom material, tidningsartiklar, kursintyg och fotografier som har med en lång tolkkarriär att göra.

Tolkanvändare

Vi har påbörjat intervjuer med tolkanvändare. Sammanlagt skall 40 intervjuer genomföras innan sommaren 2010.

 

Tolkutbildning

Som bekant deltar vi i grundutbildning för tolkar vid Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro. Vi deltog i realiakurs i juridik den 29-30 augusti och kommer att delta även i nästkommande möten. Däremellan kan vi följa utbildningen genom www.folkbildning.net. Den 2-4 oktober deltog vi i en kurs om asyltolkning och tolkning i svåra situationer.

Vi kommer vidare att ha möjlighet att besöka utbildning som hålls på Stockholms universitet och den 14 oktober besöker vi Härnösands folkhögskola och den 12-13 november deltar vi där i en kurs om tolkning för ensamkommande barn och unga.

Referensgruppen för tolkutbildare träffades den 27 mars 2009.

Tolkförmedlingar

Under hösten planerar vi fler observationer och besök på olika tolkförmedlingar. Bland annat genom besök i Göteborg, Örebro och Härnösand.  I samband med dessa besök genomför vi också intervjuer.

Ensamkommande barn och unga

Under våren 2009 skrev vi en ansökan till Etikprövningsnämnden om att få genomföra den tänkta forskningen om ensamkommande barn- och unga. Denna godkändes i maj 2009. Vi kommer att genomföra observationer vid olika gruppboenden, göra intervjuer med olika personer som arbetar med ensamkommande barn och unga, följa undervisning och följa ungdomarna i vardagen.

Upphandling

Under hösten inleds arbetet med att följa upphandling av tolkförmedling.

Spridning

Sedan sist har vi deltagit i följande sammanhang:

En presentation, “Community interpreting in Sweden and its significance for guaranteeing legal and medical security”, gavs vid den internationella konferensen “Cultural diversity, multilinguism and ethnic minorities in Sweden” den 2-3 september 2009.

Vi medverkade i planering och genomförande av en workshop med namnet “Implementing asylum seeking minors’ human rights in diverse national context” i ”the 14th International Metropolis Conference National Responses to Cultural Diversity”, 14 - 18 september 2009 i Köpenhamn. Där gjorde vi också en presentation med namnet ”To receive with grace”, med tankar om mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Den 2 oktober deltog vi i en temadag ”Tema forskning om praktisk kunskap” om tolkens tysta kunskap, anordnad av Tolk och Översättarinstitutet, TÖI. Vi presenterade vårt forskningsprojekt och deltog i en avslutande paneldiskussion.

 

Hemsida

 

Hemsidan finns på plats: www.tolkprojektet.se

 

Blogg

 

Vi har startat en blogg men debatten har inte kommit igång riktigt än. Vi hoppas att du vill delta och att du sprider möjligheten vidare. Det är ett viktigt instrument för att fånga upp och fördjupa frågor som rör vår verksamhet. Du kommer antingen in via hemsidan www.tolkprojektet.se eller direkt på adress: tolkbloggen.tolkprojektet.se  (obs inget www). OBS! ej i funktion för tillfället.

Om man vill starta en debatt eller göra ett inlägg så måste man skriva till Eva för att få ett personligt lösenord.

Om man däremot vill kommentera ett redan gjort inlägg så gör man på följande sätt:

I högerkolumnen klickar man på det område som man vill kommentera, under Kategorier. Därefter skriver man sitt namn eller en signatur och i rutan för kod skriver man den kod som visar sig till höger om denna ruta.

Därefter gör man sitt inlägg och skickar det.

Styrgruppen

Styrgruppen kommer att träffas i Lund den 26 oktober 2009.

Närmast

 

Färdigställande av en ansökan till den Europeiska Flyktingfonden om medel för period II (1/1 2010-31/8 2011) i projektet.

 

Vi ser fram mot en rik och givande höst!

Forskningsteamet

     

 

 

 

 

#4, 2010

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010