Kvartalsbrev 3, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

Välkomna att ta del av vad som hänt i tolkprojektet sedan förra kvartalsbrevet!

Det är främst några händelser som vi vill dela med oss av.

 

Critical Link

 

Var tredje år hålls en internationell konferens, Critical Link, om området tolkning. Den 25 – 30 juli i år hölls den sjätte konferensen i Birmingham. Vi var angelägna om att få komma med eftersom nästa konferens ligger bortom slutdatum för tolkprojektet. Vi anmälde fem abstracts till presentationer och med en slags skräckblandad glädje tog vi emot beskedet att alla fem presentationerna var accepterade. Det innebar att vi fick kasta om en del i vårt arbetsprogram, det vill säga vänta med de allra sista intervjuerna för att koncentrera oss på att skriva.  Våra abstracts hittar du på hemsidan.

 

Konferensen hade två huvudteman; tolkutbildning, inklusive utbildning av tolklärare, och sjukvårdstolkning. Det var mer än 300 deltagare från hela världen och vi gick från den ena presentationen efter den andra under de fem dagar konferensen varade. Det var en hel del saker som var intressanta. Till exempel att den strikta tolketik vi har angående tolkens neutralitet och opartiskhet verkar vara en nordisk företeelse. I Sydeuropa däremot har man ett system där tolken också griper in och förklarar kulturskillnader, helt enkelt reder ut missförstånd. Det var också intressant att den i våra ögon sammanhållna grundutbildningen för tolkar inte är så vanlig. I de flesta länder blir man sjukvårdstolk eller rättstolk eller…

 

Våra presentationer gick bra, vi hade sammanlagt ungefär 100 åhörare. Det kom frågor och flera kom fram och delade med sig av sina erfarenheter, bland annat från Japan och Nya Zeeland.

 

Det finns möjlighet att delta med en artikel i den skrift som publiceras efter konferensen. Om man vill publicera fler artiklar kan det också ske via konferenskansliet. Vi avser därför att lämna in två artiklar.

 

Seminarium med samtliga referensgrupper och andra inbjudna

 

Den 22 – 23 september höll vi ett seminarium i Malmö med samtliga referensgrupper och några inbjudna deltagare. Vi skickade ut fyra av våra presentationer i förväg och dessa diskuterades under seminariet. Vi var närmare 40 deltagare som arbetade både i grupper och i plenum. Det var spännande dagar för oss.

 

Några av de frågor som diskuterades var hur man kan verka för att tolkar får bättre möjligheter till full sysselsättning och hur man förbättrar arbetsmiljön för tolkar. Det diskuterades hur man kan verka för ökad kompetens hos tolkanvändare, något som är nödvändigt för att öka kvaliteten och för att sänka kostnaderna. Frågan om tolkning på plats och tolkning via telefon och video diskuterades också. Det handlar idag inte om antingen eller utan om både och. Många deltagare värnade om vikten av att förstå när tolkning på plats är nödvändig både för rättssäkerheten och för respekt för den enskilde. Bristande resurser för utbildning och auktorisation var ytterligare en fråga som diskuterades tillsammans med frågor om hur utbildningen kan anpassas till förändrade behov hos de som behöver använda tolk och till utvecklingen av tekniska hjälpmedel.

 

Forskarseminarium

 

Den 5 oktober höll vi ett forskarseminarium med våra kolleger på avdelningen för Etnologi. Vi hade skickat ut tre av de fyra papper som vi tidigare skickat ut till seminariet. Där blev det en intressant diskussion om hur vi kan lyfta fram teman ur vårt material och hur vi kan göra våra beskrivningar av tolkningens olika sidor så nära och levande att läsaren känner sig delaktig. Det handlar ju inte bara om rent tekniska beskrivningar av fakta utan också om att ta hänsyn till känslor och skeenden i analysen av materialet.

 

Artiklar

 

Vi har publicerat oss:

To Receive With Grace – The Reception of Separated Asylum-Seeking Minors Arriving in Sweden: I: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 2, 2010 s 159-167 (www.diskurs-kindheits-und-jugendforschung.de/texte/aktheft.html)

Community interpreting in Sweden and its significance to guaranteeing legal and medical security (Sens Public, 2010, www.sens-public.org/spip.php?article781)

 

Vi har därtill lämnat in två artiklar till tidskriften Invandrare & Minoriteter (i&m): Ensamkommande barn och unga – att få vara en person och Reflektioner om flyktingbarn utan vårdnadshavare.

 

Ensamkommande barn och unga – att få vara en person i i&m är en kort version av ett längre kapitel som vi författat med samma titel i antologin : Barndom och migration i en nordisk kontext som ges ut i samarbete med  Imerförbundet.

 

Hemsida

Hemsidan finns på plats: www.tolkprojektet.se.

 

Närmast

 

Färdigställande av artiklar och att göra de avslutande intervjuerna.

 

Vi ser fram mot en fortsatt rik och givande höst!

Tolkprojektsteamet

    

 

 

 

 

#4, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#4, 2009

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010