Kvartalsbrev 4, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 

Ett riktigt Gott Nytt År till alla!

 

Period I av forskningsprojektet är avslutad och nu inleds Period II, som varar till projektets slut den 31 augusti 2011. I detta kvartalsbrev summerar vi vad vi har gjort under Period I och blickar framåt, främst vad gäller arbetet under våren 2010. Om ett halvår beräknar vi att insamlingen av material är avslutad i enlighet med arbetsplanen. Därefter fördjupar vi analys- och skrivarbetet och detta återkommer vi till senare under året.

Tolkar

Vi intervjuar 24 tolkar tre gånger. Vi har genomfört första intervjuomgången och det blev med 25 tolkar, 18 olika språk, åldrar 20-60 år, 13 män och 12 kvinnor, 12 auktoriserade tolkar. Spridning: hela landet. I intervjuomgång två har 16 intervjuer genomförts. Övriga intervjuer är inbokade i januari 2010 och intervjuomgång tre kommer att genomföras under april – juni 2010.

Följande observationer av tolkar har genomförts under Period I:

Tre dagar i tingsrätten (under två av dessa dagar arbetade två tolkar – arabiska och franska heltid)

 

En förhandling i Migrationsdomstolen

 

Delgivning av bifall, Migrationsverket i Boden

 

Tolkade samtal på olika grupphem (25 var tolkning på plats och 25 var telefontolkning)

 

Tolkad offentlig föreläsning på Södra teatern i Stockholm

 

Tolkrummet på Migrationsverket, Solnavägen, Solna

 

Tolkmöte i Södertälje (arabisktalande tolkar träffas regelbundet för att diskutera nya ord, nya lagar, olika händelser mm)

 

Tolkråd på tolkförmedlingen i Mariestad

Vi kommer under våren 2010 att fortsätta med observationer av tolkade möten med ensamkommande barn i gruppboende och i samband med asylprövning samt observera tolkning i domstol. Vi kommer också att följa tolkar i vardagligt arbete under en eller flera dagar i följd.

En intervju har genomförts med SKTF om tolkars arbetsvillkor, det fackliga arbetet och upphandling av tolktjänster.

Tolkanvändare

Vi har planerat att göra sammanlagt 40 intervjuer med tolkanvändare. Hälften av dessa med personer som på ett eller annat sätt arbetar med ensamkommande barn och unga (kommun, migrationsverk, gode män, hälso- och sjukvården) och hälften övriga tolkanvändare. Under Period I har hälften av de planerade intervjuerna genomförts. Arbetet fortsätter under våren 2010.

Samtal om tolkanvändning har förts med ansvarig personal vid observationer av telefontolkade samtal på grupphem. Samtal har även förts med olika initierade personer i samband med att vi deltagit i olika möten, konferenser och seminarier.

Ett tillägg till den ursprungliga planeringen är att vi har gjort fyra observationer vid utbildning av tolkanvändare. Dessa har vid två tillfällen gällt medicine studerande (KI och Sahlgrenska sjukhuset). Det tredje tillfället gällde socialsekreterare och det fjärde studenter på Socialhögskolan i Göteborg.

Tolkutbildning

Vi följer, som bekant, en tvåårig grundutbildning för tolkar, som Katrinebergs folkhögskola ger på distans.  Vi har deltagit i samtliga träffar under utbildningen, som avslutas i juni 2010. Vi har även deltagit i fördjupningskursen ”Tolkning i svåra situationer”, Katrinebergs folkhögskola (2-4/10 2009) och i föreläsning vid utbildning av tolkar i franska vid Stockholms universitet (3/11 2009).

Under våren 2010 kommer vi att genomföra 10-12 djupintervjuer med tolkutbildare, administratörer, realialärare och språkhandledare. En rad samtal med tolkutbildare har hållits i samband med deltagandet i tolkutbildningen. Dessa samtal har givit oss tillfälle att reflektera över tolkutbildning och tolkning, särskilt samtal med språkhandledare som innehar dubbla roller; tolkar och utbildare.

En intervju har genomförts med två av dem som ansvarar för auktorisation av tolkar vid Kammarkollegiet angående Kammarkollegiets uppdrag och auktorisation av tolkar. Vi kommer att följa upp mötet och även delta under auktorisationsprov.

Ett möte hölls med representanter för TÖI den 15/12 2008 där vi presenterade vårt arbete och diskuterade utbildningens villkor. Den 8 december 2009 höll vi ett seminarium på inbjudan av TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

RFSL har erhållit medel från Flyktingfonden III för att utveckla kurser för tolkar om HBT-frågor. Vi deltar i en referensgrupp som RFSL har bildat i samband med detta arbete.  

Tolkförmedling

En tre dagar lång observation har genomförts vid Tolkcentralen i Göteborg och en endagsobservation har gjorts i Mariestad. Vi planerar ytterligare två observationer under våren, företrädesvis vid privata förmedlingar. Studiebesök med intervjuer/samtal med ansvarig personal har under Period I gjorts vid följande tolkförmedlingar:

Sex kommunala förmedlingar: Botkyrka (2 gånger), Göteborg, Helsingborg, Härnösand, Jönköping och Mariestad (här fick vi också tillfälle att observera hur förmedlingen arbetar med tolkarna i ett tolkråd med representanter valda av de i förmedlingen listade tolkarna).

Tre privata förmedlingar: Språkservice i Malmö, Tolkresurs i Härnösand och Transvoice i Stockholm.

Två landstingsägda förmedlingar: Västerås och Örebro.

Under våren 2010 kommer vi att komplettera med ytterligare intervjuer.

Upphandling

Vi följer en upphandling som Migrationsverket just inlett och vi kommer att följa ytterligare en upphandling. Vi planerar att under våren göra intervjuer med sex olika upphandlare: Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen samt fyra från kommuner och landsting.

Ensamkommande barn och unga

Arbetet med ensamkommande barn och unga inleddes med en omfattande pilotstudie. Syftet var att kunna genomföra etikprövning av den del av vår forskning, som berör ensamkommande barn. Pilotstudien kom att fungera som ett underlag för etikprövningen och gav därtill material som integreras i forskningsarbetet. Det innebär att vi har fortsatt att arbeta med de kontakter som vi byggt upp.  Etikprövningen godkändes i maj månad 2009.

Pilotstudien bestod av regelbundna observationer på gruppboende för asylsökande unga, samtal med ansvariga för mottagandet inom kommun och på boendet, samtal med överförmyndare och gode män och samtal med ungdomar. Under hösten 2009 har detta arbete fortsatt på samma boende samt på ett boende i en annan kommun. Vi har genomfört sammanlagt fyra intervjuer med ungdomar. Under våren kommer vi att fortsätta intervjua ungdomar. Vi ska även följa tio ungdomar och gode män för närvaro vid asylutredning på Migrationsverket, med offentligt biträde m.fl. 

Vi har fortsatt att göra observationer under hösten 2009 och dessa pågår även under våren 2010.

Referensgrupper

Vi har planerat att referensgrupperna ska mötas kontinuerligt, enligt arbetsordning som grupperna kommer överens om, med högst fem möten per grupp.

Under Period I hölls ett möte med referensgrupperna för tolkar, tolkförmedlare och upphandlare, tolkutbildare och vuxna som kommit till Sverige som ensamkommande barn samt två möten med referensgruppen för tolkanvändare. Ytterligare möten med varje grupp är inbokade under februari och mars 2009.

Ett seminarium med alla referensgrupper tillsammans hölls den 22-23 september. Samtliga deltagare i referensgrupperna anmälde sig, emellertid fick tre förhinder. Till detta seminarium hade ett utskick gjorts som underlag för diskussion. Det bestod av två teman: 1: Strukturella villkor för tolkning, dvs. lagstiftning, utbildning, auktorisation, arbetsmarknad och därtill hörande frågor som berör förmedling, upphandling, behov och efterfrågan.  2: Tolkningens praktik, enskilda tolkars beskrivning av vad det innebär att tolka.

 

I seminariet arbetade vi dels i tvärgrupper och dels inom referensgrupperna var för sig. Samtliga medlemmar i referensgrupperna hade anmält sig. Tyvärr fick två deltagare lämna återbud samma dag. Seminariet var aktivt och spännande och vi har fått ett stort material att bearbeta. Det kommer att sammanställas och skickas ut separat inför de möten som planerats till februari och mars 2010.

Spridning

Under Period I gjorde vi 2009 följande två presentationer vid olika internationella konferenser:

2-3 september: ”Cultural diversity, multilinguism and ethnic minorities in Sweden”, anordnad av bland andra den franska ambassaden I Stockholm.Presentation:“Community interpreting in Sweden and its significance for guaranteeing legal and medical security”.

14 - 18 september:”The 14th International Metropolis Conference National Responses to Cultural Diversity. Presentation:  ”To receive with grace”. Vi medverkade i planering och genomförandet av en workshop: “Implementing asylum seeking minors’ human rights in diverse national context” .

Vi har skickat fem abstracts till den internationella tolkkonferensen “Critical Link” (Birmingham i juli 2010): 1.Working conditions of interpreters and the responsibility of the government, 2. The community interpreter, a cultural broker,  3. Behind closed doors – the significance of interpreting for guaranteeing legal and medical security, 4. Educational programs for interpreters och 5.Working with combined research methods. Vi vet inte om något tema blir antaget.

Det har visat sig, att det finns en efterfrågan av information om vår forskning och under Period I har vi gjort följande presentationer:

27-28 november 2008: EMN forskarkonferens i Helsingborg. Presentation av vår forskning.

24 april 2009: ”Tolken en emotionell mellanhand. Om rätten att skratta, gråta och vara rädd”, presentation vid Lund universitets HT dagar 2009.

Den 15 maj presenterade vi projektet och några mycket preliminära resultat angående tolkars arbetsvillkor vid ett möte med styrelsen för Västmanlands tolkservice.

4 september 2009: Besök på Sandholm, Danmark med presentation av vår forskning för parlamentariker från Österrike.

Den 2 oktober 2009 deltog vi i en temadag ”Tema forskning om praktisk kunskap” om tolkens tysta kunskap, anordnad av Tolk och Översättarinstitutet, TÖI. Vi presenterade vårt forskningsprojekt och deltog i en avslutande paneldiskussion.

Den 27 oktober 2009 höll vi en föreläsning, ”Att arbeta med tolk” på Socialhögskolan, Malmö.

Den 5 november 2009 deltog vi i SOLID konferensen ”Kunskap och erfarenhetsutbyte” med ett papper: ”Tolkens roll i integrationsprocessen. Kontakttolkningens betydelse för att garantera nyanländas juridiska och medicinska säkerhet”.

Den 13 november 2009 presenterade vi vår forskning i samband med en länsträff med Överförmyndarmyndigheten i Skåne.

20 november 2009: Ämneskonferens för etnologer i Sverige, Etnologiska institutionen, Stockholms universitet: presentation av och diskussion om vår forskning.

27-28 november 2009: Konferens ”Childhood and migration. Children, families and transnational relations”, anordnad av IMER-förbundet. Presentation av paper.

Den 9 december 2009 deltog vi i ett möte på Tema Barn, Linköpings universitet. Där presenterade vi vår forskning och då särskilt fördjupningsdelen om ensamkommande barn och unga. Mötet resulterade i ett förslag om fortsatt samarbete och nästa träff äger rum i Linköping 27/1 2010.

Under Period I har vi skrivit en artikel, “To receive with grace – the reception of unaccompanied minors”, om mottagande av ensamkommande barn och unga för en tidskrift, ”Diskurs Kindheits- und Jugendforschung"/ ”Journal of Childhood and adolescence”. Texten granskas av en sakkunnig under januari 2010.

Vi planerar ytterligare en artikel på detta tema under våren 2010

Hemsida - www.tolkprojektet.se

Nästa år - 2010

Vi ser fram mot den nya arbetsperioden och att fortsätta det goda samarbete vi haft under Period I.

Azar Mahloujian, auktoriserad tolk, som arbetat i projektet under Period I har valt att nu gå vidare till andra uppdrag. Vi tackar för det värdefulla samarbete vi haft under ansökningsarbetet och under den första perioden och önskar Azar all lycka i framtiden.

Varma hälsningar från

Tolkprojektets team    

 

 

 

 

#4, 2010

 

#3, 2010

 

#2, 2010

 

#1, 2010

 

#3, 2009

 

#2, 2009

 

#1, 2009

 

#1, 2008

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010