Publicerat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenser

 

Spridning

 

 

 

Uppdaterad: 20140510

 

 

Publicerat

 

 

Monografi

 

Fioretos, Ingrid, Gustafsson, Kristina & Norström, Eva 2014: Tolkade möten: Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. Lund: Studentlitteratur.

 

Forskningsgranskade artiklar:

 

Fioretos, Ingrid, Gustafsson, Kristina, Norström, 2014: Samtal med barn genom tolk. I: Söderbäck, Maja (red) 2014: Samtal med barn och unga inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.

 

Gustafsson, Kristina, Norström, Eva, Fioretos, Ingrid 2012: Between Empowerment and powerlessness: Separated minors in Sweden. I: New Directions in Child and Adolescence Development Nr. 136, s 65-77.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291534-8687

Gustafsson, Kristina, Norström, Eva, Fioretos, Ingrid 2012: Community interpreter training in spoken languages in Sweden. I: IJIE: International Journal of Interpreter Education, Conference of Interpreter Trainers Volume 4(2) 2012 s 24-38 

 

Gustafsson, Kristina, Fioretos, Ingrid, Norström Eva 2013: Ensamkommande barn och unga - att vara en person. I: Bak, Maren och von Brömssen Kerstin (red) Barndom och migration. Umeå: Boréa förlag.

 

Gustafsson, Kristina; Fioretos, Ingrid, Norström, Eva 2013: The interpreter – a cultural broker? I: Critical Link publications, Interpreting in a changing landscape. John Benjamins publishing Company, Amsterdam Netherlands and Herndon, USA.

 

Norström, Eva, Kristina Gustafsson 2010: To Receive with Grace – the Reception of Separated Minors Arriving in Sweden” I: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, Heft 2 2010 s. 169-180. www.diskurs-kindheits-und-jugendforschung.de och http://www.budrich-journals.de/

 

Norström, Eva 2010: Community interpreting in Sweden and its significance to guaranteeing legal and medical security. I: Sens Public den 4 oktober 2010. http://www.sens-public.org/spip.php?article781

 

Norström, Eva, Gustafsson, Kristina, Fioretos Ingrid 2011: Interpreters in Sweden – A tool for equal rights. I: GRAMMA Journal of Theory and Criticism. Theme: Challenging Boundaries: Interdisciplinary Approaches to Interpreting. Volume 19 2011. S 59 – 75 ISBN 1106-1170. www.enl.auth.gr/gramma/index.html

 

Norström, Eva, Gustafsson, Kristina, Fioretos, Ingrid 2012: Working conditions of community interpreters in Sweden: Opportunities and shortcomings. I: Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting. 14:2 2012 a 242-260. www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=INTP

 

Norström, Eva, Gustafsson, Kristina och Fioretos, Ingrid 2013: Tolkars roll och yrkesetik. I: Språkrådets småskriftserie. Norstedts förlag.

 

 

Forksningsgranskade konferensbidrag

 

2009 Paper: To Receive with Grace vid konferensen Migration and Mobility. 14th International Metropolis Conference, Copenhagen, September 14 – 18 2009 (Kristina Gustafsson and Eva Norström). Vi medverkade i planering och genomförandet av en workshop: “Implementing asylum seeking minors’ human rights in diverse national context”.

2010 Fem paper Critical Link 6, 26-30 July 2010, Aston University, Birmingham, UK: 1. The Community Interpreter, a Cultural Broker; 2. Educational Programs for Interpreters; 3. Working Conditions of Interpreters and the Responsibility of the Government; 4. Behind Closed Doors – the Significance of Interpreting for Legal Security and Integration; 5. Working with Combined Methods. (Kristina Gustafsson and Eva Norström)

2010 Paper: Separated Minors in Sweden till 15th Nordic Migration Researchers Conference. 25-27 Malmö (Kristina Gustafsson and Ingrid Fioretos).

2012 Paper To receive with grace and knowledge: The reception of separated minors in Sweden.Vid konferensen Les mineurs non accompagne´s et sans protection en Europe. Quelles raisons expliquent leur manque de protection. I Poitier, Université de Poitiers, Frankrike 23 -24 oktober. (Kristina Gustafsson)

2012 Project proposal Cultural encounters on different conditions – a cultural analysis of interpreted meetings and settings. HERA (Humanities in the European Research Area) Match Meeting Event 21 February Berlin, Tyskland. (Kristina Gustafsson)

Rapporter

Fioretos, Ingrid, Norström, Eva och Gustafsson, Kristina 2012. Vad betyder tolken i mötet med barnet? I: Köhler, Marie (red.) Barn i Malmö. Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmö stad.

Fioretos, Ingrid och Norström, Eva 2013: Valideringstolkprojektet - resultatutvärdering. Tillgänglig på http://valideringstolk.se/

Norström, Eva, Gustafsson, Kristina och Fioretos, Ingrid 2011: Tolkens roll och tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. Tillgänglig på www.tolkprojektet.se

Filmer: manus och medverkan

 

Fioretos, Ingrid, Gustafsson, Kristina och Norström, Eva 2012: Tolkens betydelse för rättssäkerhet och integration. www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Tolkservice/Utbildning

 

Gustafsson, Kristina, Norström, Eva och Fioretos, Ingrid  2013: En andra film, som handlar om tolkanvändarens roll, är under färdigställande och publiceras 2013. www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Tolkservice/Utbildning

 

Gustafsson, Kristina 2013: Film med intervju om makt i tolkade möten som finns med i Arbetsfömedlingens webutbildning ”Att förmedla genom tolk”.

 

Norström, Eva, Fioretos, Ingrid och Gustafsson, Kristina 2012: Validering - Att synliggöra kompetens. http://valideringstolk.se

 

Debatt- och Populärvetenskapliga artiklar/presentationer

Fioretos, Ingrid; Gustafsson, Kristina och Norström, Eva 2010: Att få vara en person. I: Invandrare och minoriteter, nr 5-6, 2010.

 

Fioretos, Ingrid; Gustafsson, Kristina och Norström, Eva 2011: Brister i tolkning hotar rättssäkerheten. I: Dagens medicin 30 augusti 2011. http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2011/08/30/brister-i-tolkning-hotar-p/index.xml#.Tlziphua8AI.email

 

Fioretos, Ingrid; Norström, Eva och Gustafsson, Kristina 2012: Barns erfarenheter av att tala genom tolk. I: Barnbladet. Tidsskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor. Årgång 37. nr 1:2012 www.barnbladet.org s. 24-26.

 

Gustafsson, Kristina; Fioretos, Ingrid och Norström, Eva 2012: Att tolka för barn: Tolkars erfarenheter. I: Barnbladet Tidsskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor. Årgång 37. nr 1:2012 www.barnbladet.org s. 18-20.

 

Norström, Eva, Gustafsson Kristina och Fioretos, Ingrid 2011: Bristfällig tolkservice – hot mot rättssäkerhet I: Dagens Arena 30 augusti 2011 www.dagensarena.se/debatt/forskare-bristfallig-tolkservice-hot-mot-rattssakerheten/

 

För övrig mediebevakning se hemsidan www.tolkprojektet.se/Slutkonferens.html

 

 

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010